Mgr. Mária Jančinová, PhD.

Som klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracujem s deťmi, dospievajúcimi a celými rodinami. Jedenásť rokov som pracovala v Univerzitnej nemocnici Martin na Klinike detí a dorastu s pacientmi so širokým spektrom ťažkostí, vážnymi zdravotnými problémami, úzkostnou a depresívnou symptomatológiou, akútnym aj dlhodobým stresom, vzťahovými, školskými a ďalšími problémami. Vo svojej práci verím v dôležitosť celostného prístupu k pochopeniu a pomoci klientom v náročných životných situáciách, v ktorých sa ocitli. Problémy detí a mládeže chápem v kontexte celého rodinného i sociálneho systému.

Mám psychoterapeutické vzdelanie v integratívnom prístupe. Využívam poznatky a techniky z rôznych psychoterapeutických smerov, tak aby boli klientovi prispôsobené podľa jeho konkrétnych potrieb a jedinečného prežívania. Za najdôležitejší vo svojej práci považujem bezpečný terapeutický vzťah založený na dôvere a rešpekte. Verím, že všetky problémy môžu byť prechodné a každý máme tendenciu rásť a učiť sa, ak na to máme vytvorené vhodné podmienky, chápajúce a podporujúce prostredie. Za veľmi dôležité považujem koncepty vzťahovej väzby a vývinovej traumy. Absolvovala som výcvik v metóde EMDR, ako aj ďalšie odborné kurzy a vzdelávania. V rámci doktorandského štúdia v odbore pediatria na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského a neskôr ako vedecký pracovník som  publikovala viaceré odborné články a vyučovala vybrané psychologické predmety. Svoju prácu mám veľmi rada a vnímam ju ako zmysluplnú. Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie