Mgr. Katarína Godarská

Som psychologička, pracujem s deťmi, dospievajucimi, ale aj s dospelými a celými rodinami.

Som frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku PCA Inštitútu Ister, mám ukončené certifikované vzdelávanie v nedirektivnej terapii hrou, v práci s párom, rodičmi a rodinou, vzdelávanie v práci s detskou kresbou a terapeutickými kartami a v mnohých ďalších odborných metódach.

Pôsobila som v Centre pre deti a rodiny, kde som sa venovala psychologickej starostlivosti o deti, adolescentov aj celé rodiny v ohrození, v centre špeciálnopedagogického poradenstva, kde som sa venovala najmä diagnostike deti s vývinovými poruchami a pracovala som aj ako školský psychológ.

V mojom povolaní ma inšpiruje najmä prístup zameraný na človeka. Ku klientom pristupujem s rešpektom k ich názorom, hodnotám, postojom, prežívaniu, pretože to ako klient nazerá na svet a ako ho prežíva je jedinečné, a teda najmä on je odborníkom na svoj život. Dôležitosť vnímam najmä v samotnom terapeutickom vzťahu, kde má klient možnosť zažívať hlboké porozumenie a bezpodmienečné prijatie a postupne tak smerovať k naplneniu svojho potenciálu aj k zmenám, ktoré sú pre neho dôležité.

S deťmi pracujem najmä formou terapie hrou,  ktora im pomáha lepšie spoznávať seba, posilňovať svoje vnútorne zdroje, svoju odolnosť aj sebareguláciu. Pri práci s deťmi často pracujem aj s celou rodinou, prostredníctvom podpory rodičovských zručností, riešením výchovných problémov, ale aj celej vzťahovej dynamiky v rodine.

Ako psychologička a dula sa venujem aj psychologickým témam v súvislosti s reprodukčnom zdravím, pracujem so ženami ktoré majú ťažkosti počas tehotenstva, v súvislosti s pôrodom, aj po pôrode pri adaptácii na novú životnú rolu.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie